Home » แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับถ้วยอัคนี by J.K. Rowling
แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับถ้วยอัคนี J.K. Rowling

แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับถ้วยอัคนี

J.K. Rowling

Published
ISBN : 9786160403936
Paperback
832 pages
Enter the sum

 About the Book 

แฮรรีอายุสิบสีปี เปนนักเรียนชันปีทีสีของโรงเรียนพอมดแมมดและเวทมนตรศาสตรฮอกวอตส กอนเปิดเทอมเขาไดไปดูการแขงขันควิดดิชเวิลดคัพกับครอบครัววีสลีย ทำใหมีโอกาสเหนฝีมือของวิกเตอร ครัม ซีกเกอรมือฉมังของทีมชาติบัลแกเรีย หลังจากนันเขากไดพบครัมอีกครังเมืMoreแฮร์รี่อายุสิบสี่ปี เป็นนักเรียนชั้นปีที่สี่ของโรงเรียนพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ ก่อนเปิดเทอมเขาได้ไปดูการแข่งขันควิดดิชเวิลด์คัพกับครอบครัววีสลีย์ ทำให้มีโอกาสเห็นฝีมือของวิกเตอร์ ครัม ซีกเกอร์มือฉมังของทีมชาติบัลแกเรีย หลังจากนั้นเขาก็ได้พบครัมอีกครั้งเมื่อโรงเรียนเดิร์มสแตรงก์ที่ครัมเรียนอยู่ และโรงเรียนโบซ์บาตงเดินทางมาประลองเวทไตรภาคีที่ฮอกวอตส์เป็นเจ้าภาพ ทั้งสามโรงเรียนต้องส่งนักเรียนโรงเรียนละหนึ่งคนเป็นตัวแทน แต่เนื่องจากการแข่งขันนี้เสี่ยงอันตรายจึงไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิบเจ็ดปีเข้าร่วมโดยเด็ดขาด ผู้ที่อยากประลองจะต้องส่งชื่อของตนเองลงในถ้วยอัคนี และถ้วยจะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นตัวแทนโรงเรียน ตัวแทนของเดิร์มสแตรงก์คือ วิกเตอร์ ครัม สำหรับโบซ์บาตง ถ้วยอัคนีเลือกเฟลอร์ เดอลากูร์ และฮอกวอตส์ได้เซดริก ดิกกอรี่ แต่แฮร์รี่ พอตเตอร์ กลับถูกถ้วยอัคนีเลือกให้เป็นตัวแทนของฮอกวอตส์อีกคน ทั้ง ๆ ที่เขาอายุไม่ถึง สิบเจ็ดปี!?!? แฮร์รี่ยืนยันว่าเขาไม่ได้เสนอชื่อตัวเอง ใคร? มีเจตนาอะไร? จึงเสนอชื่อเขา แฮร์รี่ พอตเตอร์ จะปฏิบัติภารกิจได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่? เป็นสิ่งที่คุณต้องติดตามในเล่มนี้