Home » บัวกลางใจ by หัสบรรณ
บัวกลางใจ หัสบรรณ

บัวกลางใจ

หัสบรรณ

Published June 2012
ISBN :
Paperback
424 pages
Enter the sum

 About the Book 

ชีวิตในวัยมัธยมอมเปรียวอมหวานของ ระดมพล เตมไปดวยความสนุกสนาน นอกจากรับบทหัวหนาหองแลว เขายังเปนหัวโจกคอยแกลงเพือนๆ แตคนทีกลายเปนขาประจำของเขากลับเปนเดกหญิงทีดอยทังหนาตา ฐานะ และโอกาส ทวาสิงเหลานันไมเคยหยุดยัง ระดมพล ไดเลย นับวันเขายิMoreชีวิตในวัยมัธยมอมเปรี้ยวอมหวานของ ระดมพล เต็มไปด้วยความสนุกสนาน นอกจากรับบทหัวหน้าห้องแล้ว เขายังเป็นหัวโจกคอยแกล้งเพื่อนๆ แต่คนที่กลายเป็นขาประจำของเขากลับเป็นเด็กหญิงที่ด้อยทั้งหน้าตา ฐานะ และโอกาส ทว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เคยหยุดยั้ง ระดมพล ได้เลย นับวันเขายิ่งสนุกสนานกับการขุดคุ้ยปมของเด็กหญิง แต่เขาหารู้ไม่ว่าความคึกคะนองในเวลานั้นได้เชื่อมโยงชีวิตเขากับเธอเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นสิบปีต่อมา ระดมพล จมอยู่กับความทุกข์เนื่องจากชีวิตรักที่ล้มเหลว เขาฉุกคิดได้ว่าอาจเป็นผลพวงจากความคะนองในวัยรุ่น และคนที่จะปลดปล่อยเขาจากพันธนาการแห่งความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในอดีตได้ ก็มีแต่เพื่อนผู้ด้อยในทุกๆ ด้านของเขานั่นเอง ดังนั้นภารกิจการตามหาเพื่อนสมัยมัธยมจึงเกิดขึ้น ด้วยหวังแค่ว่าเธอจะให้อภัยเพื่อเขาจะได้พบกับผู้หญิงจริงใจสักคน แต่ไม่รู้ว่าโรคคะนองปากที่ติดมาจากวัยเด็กนั้นจะอุ้มสมให้เขาทำสำเร็จหรือถีบส่งให้ชีวิตรักเขาล้มเหลวยิ่งกว่าที่ผ่านมา..