Home » แปดเปื้อน by Mark Sennen
แปดเปื้อน Mark Sennen

แปดเปื้อน

Mark Sennen

Published
ISBN :
Paperback
352 pages
Enter the sum

 About the Book 

‘เขา’หลงใหลในของสวยงาม โดยเฉพาะของสวยงามทีเคลือนไหวได พูดได เขาไดแตเฝามองพวกเธออยูเงียบๆ มาตลอด จนกระทังมันไมเพียงพออีกตอไป เขาอยากใกลชิดมากกวานี... ใกลเขาไปจนถึงจิตวิญญาณของพวกเธอแคสวยงามนันยังใชไมได เพราะพวกเธอจะตองสะอาดไมแปดเปือนดวย ซึงเขากมี ‘More‘เขา’หลงใหลในของสวยงาม โดยเฉพาะของสวยงามที่เคลื่อนไหวได้ พูดได้ เขาได้แต่เฝ้ามองพวกเธออยู่เงียบๆ มาตลอด จนกระทั่งมันไม่เพียงพออีกต่อไป เขาอยากใกล้ชิดมากกว่านี้... ใกล้เข้าไปจนถึงจิตวิญญาณของพวกเธอแค่สวยงามนั้นยังใช้ไม่ได้ เพราะพวกเธอจะต้องสะอาดไม่แปดเปื้อนด้วย ซึ่งเขาก็มี ‘วิธี’ที่จะทำให้พวกเธอปราศจากมลทินเพื่อเขา... เขาเพียงคนเดียวเท่านั้น ไม่ว่าพวกเธอจะยังมีชีวิต หรือเป็นเพียงร่างไร้ลมหายใจไปแล้วก็ตาม!จากคดีข่มขืนต่อเนื่องได้ยกระดับเป็นคดีฆาตกรรม แต่ละศพที่พบช่างน่าสังเวชและแสดงถึงความวิปลาสของฆาตกรมากขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่นายตำรวจอกสามศอกทั้งหลายยังถึงขนาดเบือนหน้าหนี แต่ไม่ใช่กับ ‘เธอ’ในฐานะสารวัตรสืบสวนผู้รับผิดชอบคดีนี้ ‘ชาร์ล็อตต์ ซาเวจ’จึงสาบานกับตัวเองว่าจะต้องจับคนร้ายให้ได้ เธอจะไม่ยอมให้มีหญิงสาวคนใดต้องตกเป็นเหยื่อกามวิปริตของมันอีก!!!